GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já Katarína Jurkemíková, IČ: 04251164, jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.reality-jurkemikova.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:                                                                                             

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;                                                             

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;             

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;                                                         

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.                                           

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese: jurkemikova@gmail.com.

Zpracování osobních údajů dětí                                                                                            

Moje webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů                                                           

Katarína Jurkemíková - zpracovává o svých klientech následující informace:    

Identifikační a kontaktní údaje:                                                                                                

 • jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště
 • obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti
 • telefonní číslo a e-mailová adresa

Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace 

- rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Účel zpracování                                                                                                                  

Údaje, které nám poskytujete: jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).                            

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce, rezervačních smluv, oznámení apod.                                                                                                      

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace např. Nájemní smlouvy, Kupní smlouvy, Návrhu na vklad, Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:                                                                

 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí účetní
 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • zpracovateli průkazu energetické náročnosti budovy
 • spolupracujícím hypotečním specialistům a bankovním institucím
 • příslušným společnostem pro přepis energií

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů                                                          

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mne kontaktujete na e-mailové adrese: jurkemikova@gmail.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Kde inzerujeme?